Regulamin forum fotovolty.info

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) forum internetowego FotoVolty.info
(dalej także: „Forum”) określa zasady i warunki korzystania z Forum, które stanowi
internetową grupę dyskusyjną, powstałą między innymi w celu uzyskania informacji, przekazania doświadczeń, współpracy, pozyskania wiedzy, wymiany poglądów.
2. Administratorem Forum jest firma SELECT MUSIC Mateusz Kaczmarski
(dalej także: „Administrator”).
3. Dane kontaktowe Administratora:  e-mail: shimer@o2.pl
4. Forum jest organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Użytkownikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenia:
(1) Administrator ma znaczenie nadane w § 1 ust. 2 Regulaminu;
(2) Formularz oznacza formularz dostępny na stronie fotovolty.info,
umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika;
(3) Forum oznacza nieodpłatne forum dyskusyjne, powstałe i służące między innymi w celu uzyskania informacji, przekazania doświadczeń, współpracy, pozyskania wiedzy, wymiany poglądów między Użytkownikami, znajdujące się na stronie Administratora www.fotovolty.info
(4) Konto Użytkownika oznacza konto umożliwiające Użytkownikowi – po
wcześniejszym jego utworzeniu poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza
znajdującego się na stronie Administratora www.fotovolty.info wymaganymi
danymi Użytkownika oraz następnie zalogowaniu się przez Użytkownika –
korzystanie z Forum;
(5) Login oznacza login Użytkownika, który winien zawierać od 3 do 26 znaków, przy czym co najmniej jedną dużą literę oraz jedną cyfrę;
(6) Moderator oznacza osobę wyznaczoną przez Administratora do zarządzania
Forum, która posiada uprawnienia nadane przez Administratora w zakresie
zmiany treści lub usuwania Wpisów lub Wątków, a także blokowania,
odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia Wpisów lub Wątków na Forum;
(7) Rejestracja oznacza prawidłowe założenie Konta Użytkownika;
(8) Regulamin oznacza niniejszy regulamin Forum;
(9) Użytkownik oznacza osobę fizyczną korzystającą z Forum, która ukończyła
trzynasty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez osobę fizyczną
osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,
chyba że takowa osoba fizyczna posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
(10) Wątek oznacza proponowany przez Użytkownika lub Moderatora lub
Administratora zakres tematyczny Wpisów umieszczanych na Forum;
(11) Wpis oznacza treść zamieszczoną na Forum przez Użytkownika lub Moderatora.
6. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
7. Udział w Forum jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na zasady Forum określone w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązanie do
przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2.
ZASADY REJESTRACJI
1. Założenie Konta Użytkownika wymaga wypełnienia Formularza, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: wyświetlana nazwa, adres e-mail.
2. Założenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.
3. Dokonanie logowania przez Użytkownika na Koncie Użytkownika następuje poprzez podanie Loginu i hasła wpisanych podczas wypełniania Formularza.
4. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony bez jakichkolwiek opłat do usunięcia Konta Użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres
e-mail: shimer@o2.pl.
5. Celem dokonania Rejestracji Użytkownik winien:
(1) zaakceptować Regulamin;
(2) wypełnić Formularz,
(3) podać Login i hasło do Konta Użytkownika;
(4) podać dane, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu,
(5) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych w celu rejestracji i korzystania z Forum, tj. winien oświadczyć, iż został poinformowany, że:
– podstawą prawną przetwarzania jego danych jest jego zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i
korzystania z Forum jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i korzystania z Forum,
– odbiorcami danych będą: Administrator, dostawca serwera, podmioty
świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym
przechowywane są dane osobowe, podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji Forum,
– dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
związanych z Rejestracją lub korzystania z Forum,
– przetwarzanie danych obejmuje: e-mail, fakt rejestracji i korzystania z Forum,
datę Rejestracji oraz datę likwidacji Konta Użytkownika,
– posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Użytkownik podczas korzystania z Forum posługuje się hasłem i Loginem wskazanymi podczas Rejestracji.
7. Użytkownik jest zobowiązany zachować w tajemnicy hasło wpisane podczas Rejestracji.

§ 3.
ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM.
1. Korzystanie z Forum wymaga Rejestracji poprzez prawidłowe założenie Konta
Użytkownika. Dane niezbędne do Rejestracji Użytkownika wskazane są w Formularzu.
2. Niezbędnym elementem korzystania z Forum jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, co Użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie
pole w trakcie Rejestracji. Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Forum.
3. Do korzystania z Forum, w tym do umieszczania Wpisów lub Wątków niezbędne jest: posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik korzystający z Forum jest zobowiązany do korzystania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Forum spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Forum z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
6. Przeglądanie Forum nie wymaga Rejestracji.
7. Zamieszczenie na nowego tematu jest możliwe po wykonaniu całego procesu
Rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz po zatwierdzeniu go przez Administratora/Moderatoa forum.
8. Konto Użytkownika.
(1) Konto Użytkownika, w tym Login i hasło, nie może zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, w tym obraźliwych lub nielicujących z powagą Forum.
(2) Zmiana Loginu Użytkownika nie jest możliwa.
(3) Zmiana hasła na Koncie Użytkownika można dokonać poprzez edycję profilu.
9. Wpisy.
(1) Wpisy umieszczane na Forum winny zostać dostosowane do zasad gramatyki i
ortografii.
(2) Wpisy winny zawierać sformułowania zgodne z prawem.
(3) Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści wzywających do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
(4) Wpisy nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem.
(5) Na łamach Forum obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów.
(6) Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści uznanych
powszechnie za naganne moralnie, będących pomówieniami, czy też celowo
obraźliwych dla wywołania kłótni.
(7) Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum przekazów o charakterze
reklamowym.
(8) Wpisy nie mogą odsyłać do linków do nielegalnego oprogramowania.
(9) Użytkownik może załączyć do Wpisu pliki np. zdjęcia.
(10) Maksymalny rozmiar załączanego pliku to 64 MB
(11) Użytkownik może usunąć własny Wpis jedynie poprzez zgłoszenie do
Moderatora/Administratora Forum.
(12) Wszystkie Wpisy są widoczne dla wszystkich Użytkowników oraz gości
odwiedzających Forum i nie mają charakteru prywatnego.
(13) Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Wpisów (w tym przede
wszystkim tych, które naruszają Regulamin lub powszechnie obowiązujące
przepisy), jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku
do osób naruszających Regulamin.
(14) Wszystkie dokonanie na Forum wpisy widoczne są dopiero po zatwierdzeniu ich przez Administratora/Moderatora Forum.
10. Ostrzeżenia.
(1) Użytkownik korzystający z Forum w sposób sprzeczny z Regulaminem otrzyma
ostrzeżenie od Moderatora lub Administratora.
(2) Ostrzeżenie od Moderatora lub Administratora mogą zostać wysłane
Użytkownikowi bezpośrednio na podany adres e-mail Użytkownika.
11. Moderator lub Administrator może usunąć z publicznego widoku Wpis Użytkownika,
który naruszył Regulamin.
12. Odpowiedzialność.
(1) Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika na łamach Forum.
(2) Użytkownik korzystając z Forum nie może wprowadzać lub wpisywać lub
udostępniać lub przesyłać treści, które naruszają lub mogą naruszać powszechnie
obowiązujące przepisy lub dobra osobiste osób trzecich lub prawa lub obowiązki
osób trzecich lub mogą być szkodliwe dla osób niepełnoletnich lub mogą być
uznane za szkodliwe lub naruszające prywatność osób trzecich lub naruszać
zasady działania Forum lub naruszać postanowienia Regulaminu.
(3) Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność – wobec osób trzecich lub
Administratora – za wszelkie i wszystkie działania lub zaniechania wynikające z
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie
obowiązujących przepisów. Administrator w takim przypadku jest uprawniony do
natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi Konta Użytkownika oraz
dostępu do Forum, a także do przekazania osobom trzecim treści publikowanych
na Forum przez Użytkownika, w tym danych Użytkownika Forum sądom,
prokuraturze, policji oraz innym uprawnionym organom państwa na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań.
(4) Użytkownik przy korzystaniu z Forum jest zobowiązany do podejmowania działań w ramach i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, a także
zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by wypełnić swoje obowiązki z
niniejszego Regulaminu wynikające w zgodzie z Regulaminem oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami.
(5) Użytkownik nie jest uprawniony do składania w imieniu Administratora
jakichkolwiek oświadczeń woli.

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, tj. w szczególności, gdy: (i) nastąpi zmiana przepisów prawa, (ii) wynika z
przyczyn organizacyjnych. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie
poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej.
Wiadomości o zmianach w Regulaminie, w której zostanie zawarte zestawienie
wprowadzonych zmian Regulaminu. Informacja dostępna będzie przez okres 30 dni od dnia jej umieszczenia. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni
przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał
Użytkownika, który zarejestrował Konto Użytkownika, chyba, że w terminie 7 dni
zażąda usunięcia Konta Użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć
jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa.
4. Spory związane z Rejestracją lub korzystaniem z Forum rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia (zakończenia funkcjonowania) Forum bez podawania przyczyn takiego.
6. Użytkownicy Forum poprzez umieszczenie swoich Wpisów na Forum wyrażają
jednocześnie zgodę na publikowanie tych treści.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16-05-2023 roku